Mokyklos Istorija

1976

Kovo mėn. Lietuvos profesinio mokymo komiteto įsakymu steigiama Kaišiadorių 23 - ioji kaimo profesinė technikos mokykla.

Kovo mėn. 10 d. direktoriumi paskiriamas Aloyzas Šidiškis. Balandžio 1 d. priimami pirmi 6 darbuotojai : sekretorė, vairuotojas, sargas, buhalterė, ūkvedys. Direktorius parašo pirmąjį įsakymą. Rugpjūčio mėn. užbaigiama 4 aukštų mokomojo korpuso statyba.

Rugsėjo mėn. prasideda pirmieji mokslo metai. Priimti pirmieji moksleiviai : 135 vaikinai ir 105 merginos (kiaulienos gamybos operatoriai, pašarų ruošimo operatoriai, kaimo elektromonteriai, šaltkalviai santechnikai). Moksleiviai gyvena daugiabučiame darbuotojų name, klampoja į miesto valgyklą, tačiau visi geros nuotaikos, pasiryžę nugalėti sunkumus.

Pirmieji 30 mokytojų entuziastingai moko, visą parą praleidžia šalia savo auklėtinių. Tarpe jų tik pradėję savo pedagoginę karjerą - V.Bieluckas, A.Švenčionis, G.Kanapinskienė, E.Pūras, R.Tomaševskaja, J.Jočiūnas, ir jau patyrę - V.Stonis, E.Pusvaškis, B.Čenkus, K.Dambrauskas, puikūs specialistai - R.Tunaitis, V.Bagdonas, J.Kuzinevičius, G.Sedlickas.

Lapkričio mėn. užbaigta mokyklos 1-ojo bendrabučio, valgyklos statyba.

 1977

Savo veiklą pradeda moksleivių choras, šokių ratelis, estradinis ansamblis, sporto, šaudymo būreliai.

Didėja moksleivių skaičius, pradedami ruošti galvijų atpenėjimo operatoriai. Moksleiviai atlieka praktiką ūkiuose, gyvulių kompleksuose. Pradeda dirbti daug nusipelnę mokyklai mokytojai - K.Jakelis, R.Steponavičius, G.Soraka, A.Janavičius.

Minimi pirmieji mokslo pirmūnai - P.Šiškauskas, J.Adomaitytė, V.Keršys ir pirmieji gavę nuobaudas. Moksleiviai nemokamai maitinami, gauna aprangą. Kasdien - visuotinė rytinė mankšta.

 1978

Užbaigtas statyti 2-jų aukštų gamybinis korpusas. Jame rengiamos elektrotechnikos, elektromontavimo laboratorijos, šaltkalvystės dirbtuvės. Užbaigiamos aktų ir sporto salių statybos. Turtėja  kabinetai.

Išleisti pirmieji 82 kvalifikuoti elektrikai, šaltkalviai, operatoriai. Kiti sėkmingai tęsia mokslus, laiko PDG normas, žygiuoja demonstracijose, dirba talkose kolūkiuose.

Gegužės mėn. vyko graži šventė - kinorama ,,Jaunystė". Svečiuose keli žymūs artistai, režisieriai.

 1979

Mokyklą baigė pirmoji laida, kuri įgijo vidurinį išsilavinimą, pradėti ruošti šaltkalviai remontininkai, paukštininkai, daugiau neruošiama kiaulienos gamybos operatorių.

Gamybinio mokymo meistrai laiko pedagoginio minimumo egzaminus. Pradėjo dirbti specialybės mokytojai V.Strazdas, V.Čėsna, J.Markevičius.

Pirmoji draugystės išvyka į Estijos 31-ąją VKPTM.

 1980

Mokykloje pradedami ruošti daržininkai sodininkai. Pradėjo veikti moksleivių pamėgtas radijo būrelis. Mokyklos moksleivių sakaičius rekordinis - 802, priimama apie 300 naujų moksleivių.

Moksleiviai rašo diplominius darbus, mokytojai - savišvietos planus.

 1981-1982

Įsigyta daug įrengimų, techninių ir vaizdinių priemonių, vadovėlių. Padeda paskirtos bazinės įmonės - paukštynai, sodininkystės ūkis, ž.ū. technikos susivienijimas. Didžiausią darbą atlieka mokytojai: A. Janavičius (medžiagų mokslo kabinetas), A. Jaugelis (elektr. pavaros),  B. Aniulienė (paukštininkystės).

Pradeda veikti dramos būrelis, pirmuosius laurus respublikoje iškovoja choras, vokalinis (vad J.Girčienė), bei estradinis (vad. V.Bieluckas) ansambliai.

Įvyko interklubo (vad. D.Leščinskienė) šventė - vieši svečių iš Ukrainos, Moldovos, Latvijos, Estijos.

 1983-1984

Pradedami ruošti melžimo operatoriai. Rekordinis mokytojų skaičius - 64. Pirmaujančios grupės - 10P (O.Palekauskienė), 9D (G.Šidiškienė), 23E (E.Rupainis). Mokymo dalies vedėja pradeda dirbti S.Pečiulienė.

Vyksta moksleivių dainų konkursai.

Pradedamos naujo mokyklos komplekso statybos.

 1985-1986

Specializuojami gamybinio mokymo meistrai. Pradedami ruošti traktorininkai. Mokykla įsigyja traktorių, kombainų, kitų žemės ūkio mašinų.

Baigiama praktinių darbų korpuso, garažų, šiltnamių statyba, įsteigiamos naujos pienininkystės, gyvulininkystės, mechanizacijos laboratorijos dirbtuvės.

Susiburia etnografinis ansamblis (A.Bernatonis), rankinio sekcija (R.Mikalauskas).

 1987-1989

Daug mokytojų kelia kvalifikaciją, mokosi, stažuojasi. Mokykla lengvai komplektuoja grupes, stojančiųjų į paukštininko, daržininko specialybes konkursai. Šeštadieniais užsiėmimai jau nevyksta.

Steigiami nauji kabinetai: informatikos, traktorių ir automobilių. Įkuriamas mokomasis ūkis Pamieryje.

 1990-1991

Atgimimas. Mokykloje daug pertvarkymų. Nauji mokymo planai. Pradedami ruošti ūkininkai, ūkininkės, ekonomės, meistrai. Įvedami naujų dalykų ciklai: ekonomikos, žemės ūkio, buities kultūros.

Mokykla pavadinta Žemės ūkio mokykla.

Moksleivių grupės nekomplektuojamos prievarta - mažėja moksleivių skaičius. Smarkiai kinta mokytojų sudėtis.

Pradedama mokomųjų dirbtuvių statyba.

 1992-1993

K.Jakelis išrenkamas mokyklos direktoriumi.

Įsteigiami nauji buities kultūros, rankdarbių, kulinarijos, siuvimo, mūrijimo kabinetai. Panaikinamos gyvulininkystės ir paukštininkystės kompleksų įrengimų laboratorijos, jų vietoje - technikos garažai.

Moksleiviai praktiką atlieka mokomajame ūkyje, pas ūkininkus, tėvų ūkiuose.

Pradedamas įgyvendinti ,,Danbrug" projektas.

Mokykla teikia paslaugas ūkininkams.

 1994

Bendradarbiaujama su Danijos Asmilklosterio mokykla, Danijoje stažuojasi mūsų mokytojai. Mokykloje įgyvendinama sistema, vienas mokytojas veda dalyko tiek teorinius, tiek praktinius užsiėmimus.

Mokykloje mokosi rekordiškai mažiausias moksleivių skaičius - 268.

 1995

Mokyklos direktoriumi paskiriamas T.Kazakevičius.

Įsteigiamos naujos suvirinimo, stalystės dirbtuvės.

Moksleiviai gerai pasirodo namų ūkio ekonomių respublikiniame konkurse.

Pradedami rengti įvairūs kursai suaugusiems: vairavimo, siuvimo, suvirinimo.

Mokytojai  S.Pečiulienė, J.Vaitkūnas pirmieji įsigyja aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

1996

Didėja moksleivių skaičius bei poreikis įsigyti vidurinį išsilavinimą.

Užmegzti ryšiai su Olandijos ūkininkais ir mokykla.

Įkurta gyvulininkystės ferma, įsigytos 9 karvės, 10 kiaulių.

Atnaujinta dirbtuvių statyba, įsigyta siuvimo mašinų, suvirinimo, melžimo aparatų, žemės ūkio mašinų, kombainas.

 1997

8 moksleiviai (ūkininkai, ekonomės) atlieka praktiką Danijoje, juos keičia dar 5 moksleiviai.

Dar 12 pedagogų įsigyja aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Įkuriama kalvė, naujos siuvimo dirbtuvės, statybos pagrindų kabinetas, mokomoji svetainė.

Sėkmingai dalyvaujame puikioje šventėje - konkurse Dauguose, vyksta tradicinės šventės (Velykų, derliaus diena, šauniausio moksleivio, kalėdinis karnavalas).

Vadovėlį išleidžia mokytoja metodininkė Birutė Aniulienė.

 1998

Trečdaliu sumažintas mokyklos finansavimas - smarkiai ,,susiveržiame diržus". Vykdome griežto taupymo programą, bet nukenčia mokymas.

Įkuriama modernių kompiuterių klasė, joje intensyviai vyksta moksleivių ir darbuotojų užsiėmimai.

1999

Sėkmingai užbaigėme profilinio mokymo eksperimento I etapą. Pagal technologinio mokymo profilį bei žemės ūkio, namų ūkio, verslo pakraipas pirmą kursą baigė 81 moksleivis. Moksleivių nuomone, eksperimentas patiko. Atsirado galimybė mokytis patinkančių dalykų, sumažėjo bendras krūvis.

Pirmą kartą pradėjome mokyti pagal IV pakopos programas. Įvedėme naują biuro komersanto specialybę. Tai savotiškas iššūkis mokyklai. Į mokyklą įstojo būrys baigusių 12 klasių moksleivių. Kaip jie jausis tarp gerokai jaunesnių ir menkiau išsilavinusių moksleivių ? Bet problemų, atrodo, nebuvo. Jie praturtino mokyklą savo aktyvumu, organizuotumu, kitokiu požiūriu į mokymąsi ir gyvenimą.

Pradėjo veikti mokyklos internetinis puslapis - http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt . Jį kūrė biuro komersantų grupės moksleiviai.

Mokyklos vestibiulis pasipuošė nauju dekoratyviniu pano, kurį sukūrė Kauno aukštesniosios meno mokyklos moksleiviai.

Pradėjo pedagoginę veiklą nauja istorijos mokytoja Rita Nauckūnienė ir  ekonomikos, vadybos mokytoja Sigita Čiuželienė, kartu ji puikiai vadovavo moksleivių ritminių šokių būreliui, kuris dažnai linksmino mokyklos ir rajono žiūrovus.

 2000

Bendradarbiavimas su Danijos ūkininkų sąjunga tapo pastovus, kasmet į praktiką ten išvykdavo po 10-12 žemės ūkio specialybių moksleivių. Jie gyvendavo pas danų ūkininkus, kaip jų šeimų nariai, dirbo mechanizacijos, augalininkystės, gyvulininkystės darbus, naudodami pačias naujausias technologijas.

Kvalifikacinius egzaminus pradėjo vykdyti ir kontroliuoti Žemės ūkio bei Pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Biurokratinis laipsnis pakilo, bet esmė nepasikeitė. Konkrečios pagalbos, ypač organizuojant moksleivių praktikas ar įdarbinimą, ryšius su darbdaviais- nesulaukėme, nors tai turėtų būti pagrindinė šių rūmų funkcija.

Išleidome pirmą biuro komersantų laidą ( auklėtoja Stasė Pečiulienė). Buvo puiki grupė. Dauguma sėkmingai įsidarbino gerose įmonėse ir biuruose.

Pasikeitė mokyklos steigėjai. Mūsų valdymą perėmė Švietimo ir mokslo ministerija. Iš karto pajautėme mokyklos finansavimo stygių . Jau kokį šeštą kartą teko keisti mokyklos iškabas ir antspaudus.

Pirmakursių krikštynų proga pasodinti 36 medeliai naujoje mokyklos teritorijoje, prie naujo mechanizacinių dirbtuvių korpuso.

 2001

Sulaukėme naujo tūkstantmečio, naujų vilčių.

Sukūrėme ir pradėjome įgyvendinti IT plėtros mokykloje strategiją.

Sėkmingai dalyvavome ir laimėjome kelis konkursus, kurie praplėtė mokyklos informacinių technologijų bazę (Omnitel ir dr. Kazicko konkursas, Krašto apsaugos ministerijos konkursas).

Mokykloje pradėjo veikti nuolatinis greitas internetas, įkūrėme internetinę skaityklą - biblioteką. Pradėjome organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus miesto ir rajono visuomenei, teikti kompiuterių paslaugas.

Laimėję Darbo rinkos mokymo konkursą įgijome teisę mokyti ir perkvalifikuoti bedarbius pagal 10 profesijų programas.

Atnaujinome pagrindinio profesinio mokymo programas. Pradėjome ruošti siuvėjus, statybininkus, kaimo turizmo verslo darbuotojus.

Praplėstos siuvimo dirbtuvės.

 2002

Įsigijome 8 naujus kompiuterius, multimedija projektorių, laimėję Švietimo ir mokslo ministerijos bei Žemdirbių tęstinio mokymo centrų steigimo konkursus.

Laimėjome Leonardo da Vinci projektą tema ,,Naujų  technologijų panaudojimas mokant buro komersanto specialybės ". Pagal šį projektą 6 moksleiviai atliko 3 mėn. praktiką Vokietijos biuruose.

Įgyvendinome SAPARD projektą ,, Informacinių technologijų panaudojimas efektyviai pertvarkant ūkininkų ūkius". Pagal jį organizavome 5 ciklų kursus ūkininkams, kurių metu klausytojai buvo mokomi informacinių technologijų panaudjimo, buhalterijos tvarkymo.

 

Išėjo iš mokyklos ilgametis kūno kultūros mokytojas Juozas Vaitkūnas, dirbęs nuo mokyklos įkūrimo.

Pradėjo dirbti profesijos mokytoja, projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė.

 2003

Įvykdytas projektas ,,Žemdirbių tęstinis profesinis mokymas", kurio metu  50 ūkininkų mokėsi kompiuterių pradmenų, ūkio apskaitos, purkštuvų techninio aptarnavimo, vandentvarkos.

Įvykdytas Leonardo da Vinci fondo projektas ,,Agro Europa", partneriai Austrijos žemės ūkio įmonės.

Bendrojo lav.skyriaus vedėja pradėjo dirbti Regina Juknevičienė.

Sukurtas pirmasis mokyklos strateginis plėtros planas 2004- 2008 m.

Pradėti kvalifikacinio pasirengimo ūkininkauti kursai.

Išaugo moksleivių priėmimas.

Išleidžiama pirmoji statybininkų(12 mok.) ir pirmoji siuvėjų laidos (6 mok.), iš viso 70 specialistų.

Brandos atestatus gauna 61 mokinys.

Išėjo iš darbo Antanas Jaugelis, dirbęs nuo mokyklos įsteigimo,  įkūręs el. pavaros laboratoriją.

 2004

Įsteigtas mokyklos muziejus, įkūrėja ir vadovė mok. Stasė Pečiulienė.

Įdiegtas stipendijų mokėjimas kortele.

Išėjo Sigita Čiuželienė, Naurius Gumbrevičius.

Išleista pirma maisto darbuotojų absolventų grupė (19 mok.), o iš viso mokyklą baigė 735 įvairių specialybių mokiniai.

Brandos egzaminus išlaikė 45 mokiniai.

 2005

Įvykdytas Leonardo da Vinčio fondo projektas ,,Inovacijos ir pažangi patirtis statybininko profesijoje ES šalyse", pagal kurį Vokietijoje ir Lenkijoje stažavosi 20 statybininkų specialybės moksleivių.

Kūno kultūros mokytoju pradėjo dirbti Stanislovas Lakavičius, informatikos mokytoja Orinta Šliužienė.

Mokyklą baigė 56 įvairių specialybių mokiniai.

Brandos egzaminus išlaikė 43 mokiniai.

 2006

Parengti ir laimėjo konkursus 2 ES Struktūrinių fondų projektai, kurių vertė 3,5 mln.LT.  Jie pradėti vykdyti.

Įvykdytas Leonardo da Vinčio paramos fondo projektas ,,Profesijos mokytojas mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje".  Tai projektas profesijos mokytojų mainams vykdyti su Prancūzijos, Lenkijos ir Vengrijos mokyklomis, pagal jį buvo išvykę 12 mokyklos mokytojų.

Įvykdytas Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektas ,,Europietiškos virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto ruošimo praktinius įgūdžius". Pagal jį į moksleivių praktikos stažuotes  Austrijoje, Lenkijoje ir Latvijoje buvo išvykę 22 moksleiviai.

Išėjo į užtarnautą poilsį profesijos mokytoja metodininkė, renginių organizatorė, buvusi bendrojo lavinimo sk.vedėja Stasė Pečiulienė, augalininkystės profesijos mokytoja Stasė Balčiūnienė, statybos profesijos mokytoja Nijolė Lūžienė.

Mokykla tapo Leonardo da Vinčio fondo kokybės konkurso laureate.

Minėjome mokyklos 30 metų sukaktį.

 2007

Įvykdytas Leonardo da Vinčio programos projektas ,,Inovatyvių profesinio mokymo įgūdžių tobulinimas". Pagal jį  5 profesijos mokytojai stažavosi Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos mokyklose ir įmonėse.

Dalyvauta Kauno Technologijos universiteto projekte ,,Distancinio mokymo vystymas Lietuvoje (LieDM)".  Pagal projektą  mokykloje įrengta nuotolinio mokymo klasė.

Dalyvauta Joniškio žemės ūkio mokyklos projekte, remiamame ESF ,,Lietuvos profesinių mokyklų, rengiančių darbuotojus kaimui, konkurencingumo didinimas ir veiklos tęstinumo užtikrinimas, diegiant naujas mokymo programas".  Pagal šį projektą buvo atnaujintos žemės ūkio specialybių programos. Jame dalyvavo  3 mūsų mokyklos profesijos mokytojai.

Įsigyta 10 vnt. naujos žemės ūkio technikos.

Pakeistas mokyklos pavadinimas iš Žemės ūkio mokyklos į Technologijų ir verslo mokyklą, labiau atitinkantis bendruomenės poreikius.

Mokyklą baigė 63 įvairių specialybių mokiniai.

Brandos egzaminus išlaikė 35 mokiniai.

 2008

Įvykdytas ES projektas su Europos socialiniu fondu ,,Lanksčios ir atviros mokymo sistemos įdiegimas Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą sąlygas regiono gyventojams" Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0002.  Pagal jį mokykloje sukurta modulinio mokymo sistema, paruošta apie 100 naujų modulių ir jie yra  pritaikyti  nuotoliniam mokymui. Jame dirbo apie 40 mokyklos darbuotojų.  Plačiau.

Įvykdytas ES projektas su Europos regioninės plėtros fondu ,,Mokymosi aplinkos modernizavimas ir mokymosi galimybių išplėtimas Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje" Nr.BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/1070 . Pagal jį renovuota ir rekonstruota mokyklos statybininkų, maisto ruošimo specialybių praktinio mokymo bazė.

Atleisti iš darbo dėl krūvio trūkumo ilgamečiai mokytojai, dirbę nuo mokyklos įsteigimo - augalininkystės vyr.  profesijos mokytojas Algirdas Kandrotas bei gyvulininkystės mokytoja metodininkė Birutė Aniulienė, mechanizacijos vyr. profesijos mokytojas Romanas Steponavičius.

Pradėti ruošti sekretoriai.

Mokykloje įdiegtas intranetas, nuotolinio mokymo sistema.

Mokyklą baigė 49 įvairių specialybių mokiniai.

Brandos egzaminus išlaikė 28 mokiniai.

 2009

Pradėtas įgyvendinti naujas mokyklos strateginis planas 2009-2011 metams.

Per 32 darbo metus mokykla:

išleido 4880 moksleivius su diplomais, t. sk.:

elektromonterių - 1315,

sodininkų daržininkų - 506,

galvijininkystės operatorių - 473,

paukštynų operatorių - 452,

traktorininkų - 490,

šaltkalvių  remontininkų - 285,

kiaulienos gamyb. operatorių - 148,

namų ūkio ekonomių - 177,

šaltkalvių  santechnikų - 124,

ūkininkų - 175,

gėlininkų  dekoratorių - 74,

pašarų ruošimo operatorių - 33,

namų ūkio meistrų - 129,

suvirintojų         - 37,

statybininkų -  90,

virėjų- 28,

konditerių-  32,

biuro komersantų - 72,

kaimo turizmo darbuotojų - 8,

siuvėjų - 7.

Pradėtas įgyvendinti mokyklos strateginis planas 2009-2011 metams. Pradėti ruošti staliai. Stalystės mokytoju pradėjo dirbti Arvydas Melkūnas. Mokymo kabinetuose pakeisti langai.

Priimta 184 mokinių.

Išleista 95 mokiniai.

Brandos atestatus gavo 37 mokiniai.

2010

Priimta 180 naujų mokinių. Pradėta rengti  padavėjo – barmeno, apskaitininko – kasininko mokymo programos.

Pradėjo dirbti elektrikas inžinierius Jonas Žukauskas.

Mokyklą baigė 76 absolventai (virėjai, konditeriai, apdailininkai, sekretoriai, technikos šaltkalviai – remontininkai). Brandos egzaminus išlaikė 43 mokiniai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 29 mokiniai.

Įvykdytas mokyklos išorinis vertinimas. Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse Šeduvoje virėjų specialybės mokinys Justas Makarevičius užėmė 2 vietą. Mokyklos 3 mokytojai buvo išvykę į stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, Vokietijoje pagal ES Leonardo da Vinci projektą „Profesinė mokykla – verslo partneris“.

 2011

Priimta 156 nauji mokiniai. Pradėti komplektuoti mokiniai į 9 klasę. Nuo šių metų mokykloje  bendro lavinimo ugdymas vykdomas pagal pilną gimnazijos  programą (9-10-11-12 kl.).  Pradėjo dirbti daug jaunų mokytojų: Vilija Važgėlaitė (biologija), Irma Sinkevičiūtė (geografija), Arūnas Jarūnavičius (statybos technologija), Rolandas Mikalauskas (statybos technologija). Mokyklą baigė net 115 absolventų (virėjų, konditerių, apdailininkų, elektromonterių, apskaitininkų-kasininkų, sekretorių). Brandos egzaminus išlaikė 69 mokiniai, pagrindinį išsilavinimą įgijo 17 mokinių. Mokykla įvykdė Leonardo da Vinci projektą „Virėjų ir padavėjų – barmenų praktika užsienyje – žingsnis sėkmingos karjeros link“ ir dalyvavo dar 2-juose projektuose su kitomis mokyklomis. Į stažuotę Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje buvo išvykę 22  virėjų, konditerių, statybininkų specialybės mokiniai. Mokytojai: R. Adomaitienė, J. Žukauskas, V. Čėsna, N. Reznikienė, O. Šliužienė  buvo išvykę į mainų vizitus D. Britanijoje, Austrijoje, Vokietijoje.

Mokyklos bėgikų komanda tapo prizininkais Lietuvos jaunių kroso pirmenybėse.

 2012

Pradėtas įgyvendinti naujas mokyklos strateginis planas 2012-2015 metams

Mokykloje išlieka  pastovus mokinių skaičius: 380 – 400 mokinių, nors aplinkinėse bendro lavinimo mokyklose jaučiamas žymus mokinių mažėjimas. Priimta 186 mokiniai, priėmimo planas 175 mokiniai.

Mokyklą baigė 93 mokiniai. Brandos egzaminus išlaikė 56 mokiniai. Dalinai suremontuotas mokyklos bendrabutis (pakeisti langai). Renovacijos sąmata apie 200 tūkst. litų. Vėl dalyvavome 3-uose Leonardo da Vinci projektuose. Projektų vadovė Dalia Mockeliūnienė. Į stažuotes Danijoje, Prancūzijoje, Maltoje buvo išvykę 15 konditerių, padavėjų-barmenų specialybės mokinių ir 8 mokytojai.

2013

Mokykla vėl viršijo mokinių priėmimo  planą. Priimta 180 mokinių, išleista su profesinio mokymo diplomais 91 būsimas specialistas – statybininkas, elektrikas, virėjas, konditeris, padavėjas-barmenas.

Brandos atestatus gavo 50 mokinių, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus – 44 mokiniai. Įvykdyti ES moksleivių stažuočių projektai: „Atrask, išmok, pritaikyk“, „Absolventų praktika užsienyje. Karjeros startas“. 1 mėn. trukmės stažuotėse  Italijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Vokietijoje buvo išvykę 15 virėjų, konditerių, padavėjų - barmenų, apskaitininkų – kasininkų, apdailininkų profesijų mokinių.  Mokykla dalyvavo Litexpo parodoje „Studijos“ 2013. Mokinė Gintarė Dorochova laimėjo Kauno regiono raštingiausio mokinio konkursą.

Mokykla sertifikuota ISO kokybės standartui.

2014

Mokykloje sėkmingai atlikta vidurinio ugdymo programos akreditacija. Įsteigtas profesinio mokymo filialas įkalinimo įstaigoje Pravieniškėse.

Priimti 206 mokiniai, išleista 114 įvairių profesijų specialistų. Mokykla dalyvavo LITEXPO parodoje "STUDIJOS". Mokinė A. Juchnevičiūtė pelnė antrą vietą respublikiniame apskaitininkų-kasininkų konkurse.

2015

Mokykla tapo Kauno amatų, pramonės ir prekybos rūmų nare. Mokinių skaičius didėjo ir viršijo 400. Priimti 232 mokiniai, išleisti 166 mokiniai. Vyko mokinių stažuotės Maltoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje (dalyvavo 16 mokinių). Mokinė V. Brizickaja tapo respublikinio apskaitininkų-kasininkų profesinio meistriškumo konkurso prizininke.

2016

Mokykloje pradėtas įgyvendinti naujas strateginis planas 2016-2020m. Savo jėgomis renovuotos, atnaujintos mokymo patalpos, aktų salė, įrengtos 2 kompiuterinės klasės. Visi kabinetai aprūpinti multimedijos aparatūra.

Išleistas 171 absolventas. Priimta 260 mokinių. Jų skaičius išaugo iki 450 mokinių.

Per 40 darbo metų mokykla išleido 5706 mokinius su diplomais