Adresas: Girelės g. 57, LT-56163 Kaišiadorys.  Telefonas: (346) 51899.  E.paštas: rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt  


 

Skubūs pranešimai

dėl priėmimo į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą

  •  Jau papildomai priimame į apskaitininko ir virėjo programas, turintiems vidurinį išsilavinimą ir vieną anksčiau įgytą kitą specialybę (tiek profesinio, tiek aukštojo išsilavinimo lygmens)
  • Registravusiesiems pagrindinio priėmimo laikotarpiu į padavėjo, žemės ūkio, apskaitininko  specialybes, su kuriais nebuvo pasirašytos priėmimo į mokyklą sutartys, kviečiame skubiai registruotis iš naujo papildomo priėmimo metu (iki rugpjūčio 29)
  • Tęsiamas  priėmimas į apdailininko specialybę
  • Registracija vykdoma per LAMA bpo sistemą.  Iškilus neaiškumams skambinti  į mokyklos raštinę  tel. 834651899
  • Dar priimame į 9 ir 10 kl. Prašymai pateikiami mokyklos raštinėje  

PROFESINIO MOKYMO SISTEMA IR PASIRINKIMO GALIMYBĖS

Profesinio mokymo sistema apima: pirminį profesinį, tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.

PIRMINIS PROFESINIS MOKYMAS skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

• įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;

• neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;

• kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.\

TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti

 

PIRMOJI KVALIFIKACIJA. Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

• turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;

• kartu su pagrindiniu išsilavinimu;

• kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;

• kartu su viduriniu išsilavinimu;

• turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.  

KODĖL VERTA RINKTIS PROFESINĮ MOKYMĄ?

NEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti pirmą profesiją, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka! Pirmą kartą besimokantys, labai gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gali gauti iki 29 eurų stipendiją. Stipendijos dydis nustatomas pagal mokymosi rezultatus. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.

SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Turintiems pagrindinį išsilavinimą mokslas trunka 2,3-3 metus: gimnazijos skyriuje gali baigti 11-12 klases, išlaikyti brandos egzaminus ir gauti brandos atestatą. Kartu mokosi ir profesijos, o trečiame kurse išlaikius kvalifikacijos egzaminą, įgyjamas diplomas. Taigi, mažiau nei per trejus metus sėkmingai įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė. Vos 19 metų turintys absolventai jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir/ar toliau, studijuoti aukštosiose mokyklose. Gimnazijose baigusiems 12 klasių mokiniams mokslas, priklausomai nuo pasirinktos specialybės, gali trukti 2, 1,5 ar 1 metus.

PRAKTINIS MOKYMAS - REALUS PASIRUOŠIMAS DARBUI.  Kad mokinys būtų tinkamai pasirengęs atlikti konkrečius darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius ir galėtų konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje mokymo procese daugiau nei 70 procentų programos valandų skiriama praktiniams užsiėmimams. Praktinis mokymas vykdomas mokykloje naudojant inovatyvias mokymo priemonės, įrangą bei technologijas. Baigiamųjų kursų mokiniai praktiką atlieka realioje darbo vietoje – geriausiose regiono įmonėse, įstaigose, organizacijose. 

MODERNI MOKYMO BAZĖ.  Mokiniai mokosi moderniai įrengtuose mokomuosiuose kabinetuose, laboratorijose ir praktinio mokymo dirbtuvėse. Mokymosi aplinka pritaikyta specialiųjų poreikių ir judėjimo negalią turintiems asmenims. Mokykloje veikia Inžinerinės pramonės bei Darbų saugos ir statybos sektoriniai praktinio mokymo centrai aprūpinti šiuolaikinė įranga. Praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kitų respublikos profesinių mokyklų mokiniai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai.

Siekiant užtikrinti aukštą mokymo kokybę, atliekama situacijos darbo rinkoje bei regiono vystymo strategijos analizė, vykdoma profesinio mokymo programų kaita - rengiamos naujos ir atnaujinamos esamos profesinio mokymo programos, vystomi žmogiškieji ištekliai, kuriama nauja infrastruktūra bei patraukli edukacinė aplinka, įdiegta ir veikia LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema.

PRAKTIKA LIETUVOJE IR STAŽUOTĖS UŽSIENIO ĮMONĖSE. Absolventai praktiką gali atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Labiausiai motyvuotus ir gabiausius mokinius darbdaviai įdarbina jau praktikos metu. Centras aktyviai dalyvauja ir įgyvendina ES, nacionalinius ir vietinius projektus. Mokiniai turi galimybę vykti į praktines stažuotes užsienyje, kur moderniausiuose ES šalių įmonėse taip pat gali atlikti keturių-penkių savaičių praktikas, dalyvauti pažintinėse ekskursijose, tobulinti anglų ir kitų kalbų, komunikacinius ir socialinius įgūdžius. Stažuočių užsienyje metu apmokamos visos pragyvenimo, maitinimo, kelionės, kultūrinės programos, užsienio kalbų kursų išlaidos, mokama stipendija ir išduodamas Europass mobilumo dokumentas, įrodantis įgytą mokinio patirtį.

SOCIALINĖS GARANTIJOS. Visiems Centro mokiniams išduodamas mokinio pažymėjimas, suteikiantis viešojo transporto ir kitas lengvatas. 100 proc. kompensuojamos kelionės išlaidos į mokyklą ir atgal 40 km atstumu. Mokiniai aprūpinami mokyklos bendrabučiu – kaina už mėn. 5,00 Eur. Suteikiama galimybė lengvatinėmis sąlygomis įgyti įvairių kategorijų vairuotojo pažymėjimus.

LENGVATOS STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS. Norėdami tęsti mokymąsi absolventai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis įstoti į tos pačios srities studijų programas kolegijose ir universitetuose: suteikiami papildomi balai stojant, įskaitomi dalykai, mažinamas mokestis už studijas ir pan.

Taip pat priimame baigusius 8 klasę įgyti pagrindinį išsilavinimą su technologine pakraipa

Nuorodos