VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS KAIŠIADORIŲ SKYRIUS

Mokykla veiklą pradėjo 1976 metų kovo mėn. Per 46 darbo metus mokykla išleido 5255 mokinius su diplomais.

MOKYKLOS PAVADINIMO KAITA:

 1976 m. Kaišiadorių 23 - ioji kaimo profesinė technikos mokykla

1990 m. Žemės ūkio mokykla

2007 m. Technologijų ir verslo mokykla

2020 m. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, Kaišiadorių skyrius

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai  profesinio rengimo Mokykla, orientuota į besikeičiančius darbo rinkos poreikius, europinius specialybių standartus, sugebanti integruotis į vietos visuomenę, bendradarbiaujanti, puoselėjanti žmogiškąsias vertybes Mokykla. 

MOKYKLOS MISIJA

 • Rengti aukštos kvalifikacijos darbininkus, sugebančius savarankiškai dirbti konkurencinės darbo rinkos sąlygomis;
 • Suteikti, besimokantiems, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo;
 • Ugdyti jaunimo verslumą, sugebėjimą kompetentingai valdyti smulkų ir vidutinį privatų ūkį;
 • Sukurti demokratišką aplinką, kurioje formuotųsi laisva, savarankiška ir visapusiška asmenybė;
 • Vykdyti suaugusių tęstinį mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą, tenkinant regiono darbo rinkos ir visuomenės mokymosi visą gyvenimą poreikius;
 • Glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose ir šalies projektuose, įtvirtinant specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei naujas darbo tendencijas;

VEIKLOS RŪŠYS:

 • Profesinis mokymas;
 • Bendrasis vidurinis mokymas;
 • Bendrasis pagrindinis mokymas;
 • Suaugusiųjų profesinis tęstinis mokymas;
 • Kvalifikacijos tobulinimas;