2020-1-LT01-KA102-077501 „KARJEROS ŠUOLIS“

        Įvairių profesijų KTVM absolventai šių metų vasarą dalyvavo stažuotėse įmonėse užsienyje. Šios stažuotės suteikė galimybę įgyti profesinių įgūdžių ir kompetencijų siekiant optimaliai prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių ir nuolat tobulėjančių darbo technologijų.

        Stažuočių metu absolventai darbo vietose pakėlė turimų profesinių įgūdžių lygį, įgijo specifinių profesinių kompetencijų, pagilino jau turimas praktikes profesines žinias. Dalyviai susipažino su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais darbuotojams, pagilino savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Stažuotės dalyviai taip pat įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su stažuotės šalių kultūra bet tapo tolerantiškesni ir savarankiškesni, įgijo verslumo žinių.

        Stažuočių užsienyje metu pasiektas pagrindinis projekto tikslas: siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes absolventams suteiktos galimybės įgyti realios darbo patirties ir tapti konkurencingesniais darbo rinkoje.

        Stažuočių metu įgyta ir pripažinta reali profesinė darbo patirtis įmonėse, darbo rinkos tendencijas atitinkančiose praktikos vietose padidino dalyvių sėkmingesnio, greitesnio ir tvaresnio įsidarbinimo galimybes.

        Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam absolventui išduoti Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys įgyvendintą stažuotę ir įgytą patirtį bei pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.

        Šis projektas absolventams yra pilnai finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.